Μακροκεφαλία

Η μακροκεφαλία είναι η υπέρμετρη αύξηση της κρανιακής περιμέτρου, που μπορεί να συνοδεύεται και από αύξηση του όγκου του εγκεφάλου και παρατηρείται τόσο σε φυσιολογικά άτομα όσο και σε διανοητικώς καθυστερημένα.