Ιδιοπαθής βρεφική εσωτροπία

Ιδιοπαθής βρεφική εσωτροπία (2% των νεογνών)

Πότε παρατηρείται: ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ως το 1ο έτος ζωής)

Ορισμός: Ιδιοπαθής βρεφική εσωτροπία χαρακτηρίζεται ο στραβισμός που είναι εμφανής από την γέννηση ή διαπιστώνεται στους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Ο συγκλίνων είναι η πιο συνήθης μορφή στραβισμού στα πλαίσια της βρεφικής εσωτροπίας. Τα περισσότερα παιδιά με βρεφική εσωτροπία είναι νευρολογικά και αναπτυξιακά φυσιολογικά.

Παράγοντες που συσχετίζονται με την ιδιοπαθή βρεφική εσωτροπία: προωρότητα, περιγεννητκή ασφυξία, κατάχρηση αλκοόλ και καπνού από την μητέρα, υψηλά διαθλαστικά σφάλματα.

Κλινικές εκδηλώσεις ιδιοπαθούς βρεφικής εσωτροπίας: μεγάλη και σταθερή γωνία παρέκκλισης (περίπου 45Δ) που δεν διαφέρει για την μακρινή ή την κοντινή προσήλωση, προσήλωση κατά προτίμηση σε προσαγωγή που σε επαλλάσσοντα στραβισμό οδηγεί σε διασταυρούμενη προσήλωση (cross fixation), περιορισμένη απαγωγή των οφθαλμών που δεν οφείλεται σε πάρεση έξω ορθών, λανθάνοντα ή έκδηλο νυσταγμό (25%), υπερλειτουργία κάτω λοξών μυών εμφανής μετά το πρώτο έτος της ζωής ή μετά την χειρουργική αποκατάσταση της εσωτροπίας και ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση (σε ποσοστό 10-50% σε παιδιά από 18 μηνών έως 2 -3 ετών).

Διερεύνηση ιδιοπαθούς βρεφικής εσωτροπίας: μέτρηση της γωνίας στραβισμού με πρίσματα και επαλλάσσουσα κάλυψη και πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος που συμπεριλαμβάνει σκιασκοπία μετά από κυκλοπηγία καθώς και προσεκτική βυθοσκόπηση ώστε να αποκλεισθεί οποιαδήποτε άλλη οφθαλμική πάθηση που μπορεί να είναι αιτία εμφάνισης στραβισμού.

Διαφορική διάγνωση ιδιοπαθούς βρεφικής εσωτροπίας: συγγενής αμφοτερόπλευρη παράλυση απαγωγού, σύνδρομο Duanne I, σύνδρομο αναστολής νυσταγμού κατά την σύγκλιση, ψευδοστραβισμός, προσαρμοστική εσωτροπία, εσωτροπία που συνδυάζεται με βλάβες του ΚΝΣ (σπαστική παράλυση, νοητική καθυστέρηση, σ. Down κ.λπ.).

Θεραπεία ιδιοπαθούς βρεφικής εσωτροπίας: πάντοτε χειρουργική, με την προϋπόθεση ότι έχουν προηγηθεί η σκιασκοπία και η χορήγηση της ανευρεθείσας διόρθωσης, όπως επίσης η εξασφάλιση της ελεύθερης επαλλαγής στην προσήλωση με κάλυψη του οφθαλμού που προτιμάται από τον μικρό ασθενή. Η αμφοτερόπλευρη οπίσθια μετάθεση των έσω ορθών μυών είναι η επέμβαση εκλογής, ενώ προηγείται ή ακολουθείται από μυεκτομή ή οπίσθια μετάθεση των κάτω λοξών στην περίπτωση συνύπαρξης υπερλειτουργίας τους με φαινόμενο V*.

Για την ιδανική ηλικία χειρουργικής διόρθωσης δεν υπάρχει ομοφωνία. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό των στραβισμολόγων προτιμά να επεμβαίνει χειρουργικά στην ηλικία των 18-24 μηνών. Τότε ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι πληρέστερος, τα συνοδά φαινόμενα έχουν σε μεγάλο βαθμό εκδηλωθεί, ενώ από την ηλικία αυτή και μετά μειώνονται οι πιθανότητες περιφερικής ταύτισης και αδρής στερεοσκοπικής όρασης.

Βρέφη με συγγενή στραβισμό, που χειρουργούνται στην κατάλληλη ηλικία, επιτυγχάνουν εξαιρετικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα

 

* «Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στραβισμού, όπου η οριζόντια σχέση των δυο ματιών μεταβάλλεται κατά τις κάθετες κινήσεις του βλέμματος. Τα φαινόμενα αυτά ονομάζονται Α ή V. Στο φαινόμενο Α, παρατηρείται σχετική σύγκλιση των ματιών στην άνω βλεμματική θέση και σχετική απόκλιση στην κάτω βλεμματική θέση. Στο φαινόμενο V, παρατηρείται σχετική απόκλιση των ματιών στην άνω βλεμματική θέση και σχετική  σύγκλιση στην κάτω βλεμματική θέση».